Växtodlingen

Växtodlingen bedrivs på de flesta jordtyper. Från styv lera till sandiga jordar och även rena mulljordar. Spannmål odlas främst på fastmarksjordarna och de lerigare och mer högavkastande jordarna. Vallen odlas på alla skiften men företrädelsevis på mull- och sandjordarna.

Grödvalet och växtföljden anpassas efter jordarten och de naturliga förutsättningarna på de olika fälten.

Spannmål
Spannmålsgrödor består av höstete och vårkorn.
Höstveten skall delvis bli foder åt gårdens djur. Ca 600 ton om året konsumeras.

Målsättningen är att resterande del av odlingen ska bli utsäde som kontrakteras till utsädesanläggning.  Med stallgödsel och vall i växtföljden hålls bördigheten på jorden hög. Oljeväxterna bidrar också till en god förfrukt till utsädesodlingarna. Detta ger särskilt goda förutsättningar för att producera extra sunt utsäde med låg inblandning främmande gagnväxter och ogräs.
Utöver vanliga utsädesodlingar görs en del uppförökningar av stamutsäden på mindre arealer. Här är kvalitetskraven extra höga vilket är en extra utmaning för oss att verkligen få fram högsta möjliga kvalitet i vår odling

 

Oljeväxter
Oljeväxter är en viktig gröda och har gett höga skördar sett över åren. Målsättningen är att ha mellan 100-150 ha årligen. Rapsen kan etableras med olika metoder utifrån årets förutsättningar. Vanligen med reducerad jordbearbetning med djupluckrande kultivator med frösålåda.

 

Slåttervall
Vallen är på stor del av arealen motorn i växtföljden. Slåttervallarna skördas 3-4 gånger per år och sås vanligtvis in i korn. Vallfröblandningen innehåller normalt hög andel klöver och lusern som kombineras med gräsarterna rörsvingelhybrid, timotej och rajgräs.

Vallhanteringen består av bredspridning med 9 meters huggare, vändning med 13 meters hövändare, strängning med 9 meters strängläggare och pressning med Welger rundbalspress. Transporten sker med 2 st 24 meters vagnekipage som lastar 40 rundbalar. Med hög förtorkningsgrad kan 20 ton torrsubstans transporteras per lass vilket ger effektiv logistik.

Med modern rundbalsensilering med hög torrsubstanshalt i balarna (40-55%) och rätt teknik vid pressningen med press som packar materialet väl blir kostnaden väl konkurrenskraftig mot övriga system. Särskilt när transportavståndet ökar.

Majs
Majs är den nyaste grödan på gården och introducerades 2007 och har sedan odlats med gott resultat. Arealen ligger årligen runt 25 ha och förser både kor och ungdjur med en mindre ranson majs som fördelas till djuren jämt över hela året. Majsen ensileras i stora korvar.

Betesmarker och Slåtterängar
Miljövård är en viktig del för djurproduktionen. Närmre 100 ha av den brukade arealen består av slåtterängar och betesmarker som omgärdas av särskilda skötselvillkor för att gynna både djur- och växtliv i vår unika svenska kulturmiljö. Målsättningen är att kombinera miljönytta med god djurproduktion.

Stallgödsel
Gödseln från djurbesättningen fördelas över åkermarken för att på bästa sätt tillvarata växtnäringen och bidra till att långsiktigt öka bördigheten på marken. På samma gång minimeras växtnäringsläckaget till gagn för miljön. Markens näringsinnehåll i alla fält analyseras noga för att växtnärigen skall användas på bästa sätt.

Grödfördelning
Ungefär så här kan fördelningen av grödor se ut:

Höstvete 300 ha
Höstrågvete 20 ha
Vårkorn 150 ha
Höstraps 120 ha
Sockerbetor 120 ha
Åkerböna 35 ha
Majs 30 ha
Slåttervall 150 ha
Betesmark 70 ha
Slåtteräng 50 ha
Skyddszoner och träda
Summa åkermark och betesmark: Ca 1050 ha